Handelsbetingelser

Opdateret 01 / 01 – 2018

Selskabsoplysninger

SEO-Partners.dk
Campusvej 1,1,19
5230 Odense
Telefon: 52775085
Email: kontakt@seo-partners.dk

Selskabets CVR-nr.: 38735195

 

Generelt

Nedenstående generelle vilkår og betingelser anvendes, og gælder ved levering af vores produkter og ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. C.J. Consultant IVS forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelser uden varsel.

C.J. Consultant IVS forbeholder sig retten til at anvende al udarbejdet materiale i forbindelse med markedsføringsmateriale, hjemmeside og ved forespørgsler.

Tilbud fra C.J. Consultant udarbejdes specifikt for den enkelte kunde, og gør sig kun gældende i det antal dage, der er angivet på tilbuddet. En aftale gør sig først gældende, når C.J. Consultant har modtaget en skriftlig accept fra kunden. De tilbudte priser gælder kun under forudsætning af at kunden ikke ændrer opgaven undervejs. I tilfælde af ændringer fra kunden, vil dette blive faktureret særskilt i henhold til aftale mellem parterne.

 

Betaling og fakturering

Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms.

Betaling ved SEO-Partners ydelser

Ved indgået aftale under kr. 10.000 faktureres hele beløbet ved levering af opgaven. Ved indgået aftale over kr 10.000 faktureres kunden i 3 rater.

  • Rate 1: Ved opstart faktureres kunden 50% af det samlede beløb.
  • Rate 2: Senest 6 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 40% af det samlede beløb. Dette sker ved udført milepæl (endelig korrektur).
  • Rate 3: Ved den endelige levering, senest 10 uger efter påbegyndelsen af opgaven, faktureres kunden for 10% af det samlede beløb.

Ved indgået aftale over kr. 250.000 faktureres raterne således:

  • Rate 1: Ved opstart faktureres kunden 25% af det samlede beløb.
  • Rate 2: Senest 12 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 50% af det samlede beløb. Dette sker ved udført milepæl (endelig korrektur).
  • Rate 3: Ved den endelige levering, senest 24 uger efter påbegyndelse af opgaven, fakueres kunden for 25% af det samlede beløb. Fakturering sker 30 dage efter levering.

Andre betalingsforhold kan dog gøre sig gældende, hvis andet er aftalt mellem kunde og C.J. Consultant.

Betaling ved online marketing-produkter og -abonnementer

Online marketing-produkter og -abonnementer faktureres forud samme dag aftalen indgås mellem kunde og C.J. Consultant. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt, alt efter produkttype og aftale.

Betaling ved hosting

Abonnementsaftaler vedrørende hosting faktureres forud kvartalsvis eller helårligt.

I tilfælde af udeblivende betaling eller betaling efter forfald vil kunden blive tillagt et rykkergebyr samt eventuelle inkassoomkostninger. Renterne er på 0,70%, samt rykkergebyret pr. gang ligger på kr. 100. Der udstedes op til tre rykkere inklusiv rykkergebyr-

C.J. Consultant forbeholder sig samtidigt retten til at suspendere eventuelle ydelser, i fald betalingen ikke falder rettidigt.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet aftales med C.J. Consultant.

Betaling for ekstra arbejde kan pålægges kunden. Dette kan være følge af manglende beskrivelser fra kunden, eller misinformationer videregivet, der medfører et øget timeforbrug, end dét, der er aftalt imellem kunden og C.J. Consultant.

Ved køb af serviceydelser hos C.J. Consultant, er der ingen fortrydelsesret, da ydelsen ikke kan returneres. Vi henviser til Forbrugeraftalelovens §20, stk. 3 (2).

 

Levering og forsinkelse

Den løste opgave eller det færdige materiale leveres inden for den aftalte deadline.

Ved eventuelle forsinkelser er kunden ikke berettiget til erstatning, da forsinkelser betragtes som rimelige eller kan skyldes forhold, som ligger uden for C.J. Consultant’s indflydelse, herunder force majeure-forhold.

 

Betingelser ved hostingsydelser

Det er kundens ansvar at sikre, at alt indhold og materiale, der benyttes på kundens hjemmeside. Dette betyder at kunden sørger for at hjemmesiden lever op til dansk og international lovgivning, ikke krænker ophavsrettigheder eller indeholder noget af krænkende karakter.

Data overdraget til C.J. Consultant i forbindelse med hosting (og udarbejdelse af hjemmesider) er på ingen måde forsikrede, medmindre dette tilkøbes. Uden dette tilkøb er C.J. Consultant ikke erstatningspligtig i tilfælde af tab eller beskadigelse.

C.J. Consultant kan desuden ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Dette gør sig også gældende for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hostingydelser.

C.J. Consultant forbeholder sig retten til at ændre priser og betingelser med 14 dages varsel. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, er kunden berettiget til at træde ud af aftalen med øjeblikkelig virkning.

 

Betingelser ved abonnementsydelser

Et abonnement er bindende fra den datoen, som er udspecificeret i den indgåede aftale, eller i fakturaen. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel forud  for skæringsdatoen for aftalen, der allerede er defineret i det oprindelige aftalegrundlag.

Kunden kan til hver en tid opsige abonnementsaftalen indgået med C.J. Consultant, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb.

C.J. Consultant forbeholder sig retten til at annullere en aftale til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, og dermed lukke for en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger beviser for at kunden har forbrudt sig mod aftalen. I sådan et tilfælde skal kunden fortsat betale for hele bindingsperioden.

Abonnementsaftalen kan ikke overdrages eller sælges til tredjepart af kunden uden skriftlig accept fra C.J. Consultant.

 

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

C.J. Consultant forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde og dermed fratræde en opgave med øjeblikkelig virkning, i fald kunden ikke overholder aftaler, deadlines, møder, materialelevering og manglende tilbagemelding.

 

Behandling af personoplysninger

Kundens oplysninger og data behandles som fortroligt materiale hos C.J. Consultant, og vi garanterer for at videregivelse af denne information til tredjepart ikke foregår uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

 

Ansvar

Kunden har op til 48 timer til at undersøge C.J. Consultant’s leverede arbejde, og herefter klage i tilfælde af mangler, med mindre andet er aftalt. Disse 48 timer gælder ikke weekender. Kunden skal præcisere manglen og dens tilstedeværelse overfor C.J. Consultant, og eventuelt komme med forslag til løsning.

I tilfælde af at kunden selv gør skade på eller laver fejl i produktet efter afsluttet arbejde, hæfter C.J. Consultant ikke for dette.

Ved mangler har kunden kun ret til prisnedslag, såfremt C.J. Consultant ikke er i stand til at udbedre disse mangler inden for 14 dage. Dette beløb kan dog ikke overstige det oprindelige fakturerede beløb.

C.J. Consultant forbeholder sig retten til at anvende elementer udarbejdet af tredjepart, herunder brug af stockbilleder.

C.J. Consultant frasiger sig al ansvar for helt eller delvist tab af den udførte arbejde efter opgavens afslutning. Dette gør sig også gældende ved servernedbrud og -fejl, hackerangreb, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder, der ligger udenfor C.J. Consultant’s kontrol. Det er dog muligt for kunden selv at undgå dette ved at opbevare backup af egen hjemmeside, maildata, og lignende, samt sørge for en generel forsikring af produktet imod skade og undergang. Det er dog muligt at tilkøbe en dataforsikring hos C.J. Consultant.

I tilfælde af at kunden ønsker at tilgå webhotel (FTP-oplysninger) eller udlevere dette til tredjepart, hvorefter der ændres på filer, hæfter C.J. Consultant ikke for fejl, mangler, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i denne forbindelse.

C.J. Consultant kan på ingen måde holdes ansvarlig for benyttelsen af det udviklede materiale eller sammenhængen materialet benyttes i.

C.J. Consultant kan desuden ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne til det benyttede materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale eller fotografier til udarbejdelse af hjemmesider eller andet udviklingsarbejde. Det fulde ansvar pålægges kunden.

 

Ejendomsret

Kunden opnår brugsretten til et givent produkt, når C.J. Consultant har leveret den udarbejdede opgave og har modtaget den fulde betaling.

Kunden må ikke udlevere materiale og skitser til tredjepart, samt disse heller ikke må kopieres, videresælges eller reproduceres. Dette kræver samtykke fra C.J. Consultant.

C.J. Consultant forbeholder sig retten til at indsætte et link til eget domæne, samt teksten Udarbejdet af SEO-Partners i footeren og i kildekoderne på leverede hjemmesider, medmindre andet aftales inden levering. Ønsker kunden at fjerne link og/eller tekst, aftales et vederlag som modydelse.

C.J. Consultant forbeholder sig retten til at anvende alt udarbejdet materiale i sin markedsføring.

Alle rettigheder til det udleverede materiale, der helt eller delvist er fremstillet af C.J. Consultant, tilhører C.J. Consultant. Dette gør sig også gældende i fald at C.J. Consultant har benyttet sig af freelancere til brug af fremstilling af tekster, fotografier og video.

Ønsker kunden komplet ejerskab over produktet, skal der fremgå en skriftlig tilladelse imellem kunde og C.J. Consultant til en aftalt modydelse.

 

Kildemateriale

Kunden er berettiget til at benytte og videreudvikle materiale selv eller via tredjepart, såfremt kunden har betalt for materialet, medmindre andet er skriftligt aftalt. C.J. Consultant udleverer alene grafiske filer, såsom Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign mod kompensation angivet af C.J. Consultant.

 

Ønsker kunden dokumentation- eller undervisningsmateriale, som ikke allerede eksisterer, kan dette produceres til timepriser á kr. 900.

 

Konsulentarbejde

Konsulentarbejde hos C.J. Consultant er tilpasset den enkelte kunde og den dertilhørende opgave. C.J. Consultant’s rådgivning må ikke videregives eller anvendes til andre formål uden skriftligt samtykke.

 

Support

C.J. Consultant har normal åbningstid, mandag-fredag fra 8.00-16.00 med mulighed for at kontakte os telefonisk. Det er altid muligt at skrive en mail, der vil blive besvaret hurtigst muligt.

C.J. Consultant forbeholder sig retten til at afvise enhver anmodning om arbejde uden for åbningstid.

Det er muligt at tilkøbe rådgivning hos C.J. Consultant i vores abonnemtløsninger. I tilfælde af at kunden ønsker yderligere support og rådgivning, eller ikke er en del af en abonnementløsning hos C.J. Consultant, vil kunden blive faktueret kr. 299 (ex. moms)  pr. påbegyndt time.

 

Tvistløsning

I tilfælde af uenigheder i forbindelse med C.J. Consultant’s udførte arbejde, skal dette forsøges løst i mellem C.J. Consultant og kunden. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed, skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med byretten i Odense som værneting

 

Ikrafttrædelse

Disse vilkår gør sig gældende fra d. 1. januar 2018.

C.J. Consultant IVS, Campusvej 1.1.19, 5230 Odense M